Zapraszamy na strony PWr we Wrocławiu Nasze miasto


REGULAMIN STUDIÓW
NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
Wrocław, maj 2003


SPIS TREŚCI


§ 1. Przepisy ogólne
§ 2. Typy i systemy studiów
§ 3. Dyplomy i tytuły zawodowe
§ 4. Organizacja studiów
§ 5. Prawa studenta Politechniki Wrocławskiej
§ 6. Obowiązki studenta Politechniki Wrocławskiej
§ 7. Przedmioty i kursy
§ 8. Program nauczania
§ 9. System punktowy
§ 10. Plan studiów
§ 11. Wpis na semestr
§ 12. Studiowanie bez wpisu na semestr
§ 13. Uczestnictwo w kursach
§ 14. Zaliczenia
§ 15. Egzaminy
§ 16. Egzamin komisyjny
§ 17. Powtarzanie kursów
§ 18. Urlopy
§ 19. Skreślenia, wznowienia studiów
§ 20. Zmiana uczelni, wydziału, kierunku i typu studiów
§ 21. Studia na kierunku dodatkowym
§ 22. Praca dyplomowa
§ 23. Zrealizowanie programu nauczania
§ 24. Egzamin dyplomowy
§ 25. Ocena za studia
§ 26. Zakończenie studiów
§ 27. Przepisy końcowe
§ 28. Przepisy przejściowe

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE
 1. Studia w Politechnice Wrocławskiej odbywają się zgodnie z zasadami ujętymi w Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich.
 2. Politechnika Wrocławska uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu Punktów (ECTS – European Credit Transfer System).
 3. Wstępując na Politechnikę Wrocławską, studenci podejmują dobrowolnie obowiązek zdobywania wiedzy.
 4. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Politechniki Wrocławskiej. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks.
 5. Student, po złożeniu egzaminu dyplomowego, staje się absolwentem Politechniki Wrocławskiej.
 6. Przełożonym wszystkich studentów jest Rektor. Bezpośrednim przełożonym studentów wydziału jest dziekan.
 7. Reprezentantem ogółu studentów są organy samorządu studenckiego.
§ 2. TYPY I SYSTEMY STUDIÓW
 1. W Politechnice Wrocławskiej są prowadzone następujące typy studiów:
  1. studia inżynierskie 7 lub 8 semestrów,
  2. uzupełniające studia magisterskie 4 lub 5 semestrów
  3. jednolite studia magisterskie 10 semestrów.
 2. Podstawowym systemem studiów są studia dzienne. Studia mogą być również prowadzone w systemie wieczorowym i zaocznym.
§ 3. DYPLOMY I TYTUŁY ZAWODOWE
  Politechnika Wrocławska nadaje absolwentom, według zasad określonych odrębnymi przepisami, następujące dyplomy i tytuły zawodowe:

 1. dyplom inżyniera- tytuł zawodowy "inżynier",
 2. dyplom magistra inżyniera- tytuł zawodowy "magister inżynier",
 3. dyplom magistra - tytuł zawodowy "magister",
 4. dyplom magistra inżyniera architekta- tytuł zawodowy "magister inżynier architekt".
§ 4. ORGANIZACJA STUDIÓW
 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Studia odbywają się w systemie semestralnym. Semestr obejmuje okres zajęć, sesję egzaminacyjną oraz przerwę semestralną, zimową lub letnią.
 3. Rektor ogłasza szczegółowy kalendarz akademicki na dany rok akademicki.
 4. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dziennych i wieczorowych odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w zasadzie w soboty i niedziele. Zajęcia terenowe mogą się odbywać również w soboty lub niedziele.
 5. Kursy powtórkowe, organizowane dodatkowo na wniosek studentów, mogą odbywać się w soboty, w niedziele lub w okresie wakacji. W kursach tych studenci mogą uczestniczyć wyłącznie na zasadzie dobrowolności.
 6. W każdym semestrze na studiach dziennych i wieczorowych na zajęcia przeznacza się nie więcej niż 75 dni roboczych, a na zajęcia na studiach zaocznych - nie więcej niż 30 dni. Liczbę dni zajęć na studiach zaocznych ustala dziekan.
 7. Sesja egzaminacyjna na studiach dziennych i wieczorowych trwa 13 dni roboczych; na studiach zaocznych na sesję egzaminacyjną przeznacza się 16 kolejnych dni.
 8. Dziekan ogłasza, na podstawie wniosków egzaminatorów, w terminie do końca szóstego tygodnia zajęć danego semestru, harmonogram sesji egzaminacyjnej dla danego kierunku, specjalności oraz typu i systemu studiów.
§ 5. PRAWA STUDENTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 1. Studentowi przysługują następujące prawa studenckie:
  1. prawo do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań,
  2. prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich oraz do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym Politechniki Wrocławskiej,
  3. prawo do wyboru władz akademickich,
  4. prawo wyborcze (czynne i bierne) do organów kolegialnych Uczelni i do organów samorządu studenckiego,
  5. prawo do ubezpieczenia zdrowotnego określonego w odrębnych przepisach,
  6. prawo do pomocy materialnej według zasad określonych odrębnymi przepisami,
  7. prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, a w szczególności danych dotyczących statusu materialnego i uzyskiwanych ocen,
  8. a ponadto student może:
  9. otrzymywać nagrody i wyróżnienia,
  10. ubiegać się o urlop od zajęć w uczelni,
  11. ubiegać się o przyznanie kredytu lub pożyczki na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
  12. korzystać z ulg w opłatach za przejazdy koleją oraz środkami komunikacji miejskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Student, w okresie korzystania z urlopu (§ 18) lub studiowania bez wpisu na semestr (§ 12), zachowuje prawa studenckie, których zakres może być ograniczony odrębnymi przepisami.
 3. Zakres praw studenckich przysługujących studentowi wynikających ze studiów na kierunku dodatkowym w Politechnice Wrocławskiej (§21) może być ograniczony odrębnymi przepisami.
 4. Dokumentem potwierdzającym posiadanie przez studenta przysługujących mu praw studenckich jest ważna legitymacja studencka.
§ 6. OBOWIĄZKI STUDENTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 1. Podejmując studia w Politechnice Wrocławskiej student przyjmuje obowiązki:
  1. postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem i regulaminem studiów,
  2. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Politechnice Wrocławskiej oraz zwyczajów akademickich,
  3. szacunku dla władz akademickich,
  4. godnego zachowania się w Politechnice Wrocławskiej i poza jej murami,
  5. poszanowania mienia Politechniki Wrocławskiej,
  6. obrony dobrego imienia Politechniki Wrocławskiej oraz członków jej społeczności,
  7. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów (§ 14 ust. 5 i 10),
  8. składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych rygorów, przewidzianych w programie nauczania.
 2. Student Politechniki Wrocławskiej, który uzyskał prawo do wpisu na kolejny semestr (§ 11 ust. 7), obowiązany jest do kontynuowania studiów na zasadach określonych w regulaminie lub do powiadomienia dziekana o przerwaniu lub rezygnacji ze studiów.
 3. Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dziekana o zmianie nazwiska, miejsca stałego zameldowania oraz adresu do korespondencji.
 4. Student ma obowiązek terminowego wnoszenia na rzecz Politechniki Wrocławskiej opłat określonych w regulaminie studiów i w odrębnych przepisach.
 5. Student danego wydziału obowiązany jest do zapoznawania się z zarządzeniami, poleceniami i informacjami ogłaszanymi przez sekretariat wydziału (m. in. na tablicy ogłoszeń sekretariatu wydziału) oraz do właściwego reagowania na nie.
 6. Za postępowanie uchybiające godności studenta lub naruszenie przepisów obowiązujących w Politechnice Wrocławskiej student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
§ 7. PRZEDMIOTY I KURSY
 1. Nauczanie poszczególnych przedmiotów odbywa się w ramach jednostek, zwanych kursami lub grupami kursów.
 2. Przez kurs rozumie się, realizowany w jednym semestrze: wykład, ćwiczenia, seminarium, zajęcia laboratoryjne, projektowe, badawcze, studenckie praktyki zawodowe, pracę dyplomową lub inną formę zajęć zatwierdzoną przez radę wydziału.
 3. Przez grupę kursów rozumie się wszystkie lub wybrane kursy danego przedmiotu realizowane w jednym i tym samym semestrze, dla których program nauczania przewiduje zaliczenie tych kursów na podstawie jednej oceny (ocena z zaliczenia lub egzaminu) z całości materiału po wskazanym kursie tej grupy. Kurs ten nazywany jest kursem końcowym, a pozostałe kursy tej grupy określa się jako cząstkowe.
 4. Politechnika Wrocławska przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego wydaje katalog kursów ogólnouczelnianych. Katalogi pozostałych kursów, oferowanych studentom, publikowane są każdego roku jako części informatorów wydziałowych.
§ 8. PROGRAM NAUCZANIA
 1. Studia odbywają się zgodnie z programem nauczania uchwalonym dla danego kierunku, specjalności oraz typu i systemu studiów przez radę wydziału.
 2. Program nauczania dla danego kierunku, specjalności, typu i systemu studiów podaje:
  1. listę kursów obowiązkowych (podstawowych i kierunkowych) z wymiarem godzinowym oraz przyporządkowaną liczbą punktów,
  2. listę kursów wybieralnych z wymiarem godzinowym oraz przyporządkowaną liczbą punktów, zgrupowanych w następujących blokach tematycznych: kursy kierunkowe, przedmioty humanistyczno-menadżerskie, języki obce, zajęcia sportowe,
  3. limity punktów dla poszczególnych bloków tematycznych, o których mowa w p. 2, a których uzyskanie przez studenta jest wymagane dla wydania mu właściwego dyplomu,
  4. wykaz grup kursów zaliczanych na podstawie jednej oceny (ocena z zaliczenia lub egzaminu) z całości materiału tych kursów wraz z przyporządkowaną liczbą punktów,
  5. wykaz egzaminów obowiązkowych,
  6. wymiar czasu przeznaczony na kurs lub kursy "praca dyplomowa", w ramach którego student przygotowuje pracę dyplomową, rozumianą jako dzieło, wraz z przyporządkowaną liczbą punktów,
  7. rodzaj i wymiar studenckich praktyk zawodowych wraz z przyporządkowaną liczbą punktów,
  8. zakres egzaminu dyplomowego.
 3. Rada wydziału może wyróżnić w programie nauczania kursy oraz przedmioty, których studiowanie przez studenta uwarunkowane jest zaliczeniem odpowiednich kursów lub przedmiotów poprzedzających.
 4. Rada wydziału może określić w programach nauczania, do którego semestru włącznie muszą zostać zaliczone dane kursy lub wszystkie kursy w poszczególnych blokach tematycznych.
 5. Punkty przyporządkowuje się poszczególnym kursom i grupom kursów, zgodnie z zasadami podanymi w § 9.
 6. Program nauczania uchwalony przez radę wydziału powinien spełniać minimalne wymagania programowe obowiązujące dla danego kierunku i typu studiów, a w szczególności wymagania ustalone przez Senat.
 7. Student może studiować według indywidualnego programu nauczania i planu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału.
 8. Zawartość tematyczną kursów podają katalogi kursów oraz informatory, o których mowa w § 7 ust. 4.
§ 9. SYSTEM PUNKTOWY
 1. System punktowy stosowany przez Politechnikę Wrocławską odpowiada standardowi ECTS (European Credit Transfer System).
 2. Liczba punktów przyporządkowanych przez radę wydziału kursom lub grupom kursów odzwierciedla przewidywany nakład pracy studenta (zarówno pracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską jak i jego pracę własną) niezbędny do zaliczenia danego kursu lub grupy kursów.
 3. Punkty są przyporządkowane wszystkim kursom występującym w programie nauczania, które podlegają ocenie.
 4. Łączna liczba punktów przyporządkowanych wszystkim kursom każdego nominalnego semestru studiów, w tym także studenckim praktykom zawodowym ujętym w planie studiów, wynosi 30.
 5. W przypadku grupy kursów, o której mowa w § 7 ust. 3, punkty przyporządkowuje się całej grupie kursów. Tak przyporządkowane punkty są uwzględniane przy wpisie studenta na dany semestr (§ 11 ust. 7 i 8).
 6. Uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia danego kursu lub grupy kursów i nie ma związku z otrzymaną oceną.
 7. Liczba punktów przyporządkowanych kursowi, grupie kursów lub jej części jest liczbą całkowitą.
 8. W celu ujednolicenia miary punktowej standardów nauczania zawartych w programach nauczania, o których mowa w § 8 ust. 2, zaleca się przyporządkowanie punktów kursom i grupom kursów z zachowaniem następującej struktury podziału punktów:

  1. studia inżynierskie (7 lub 8 semestrów po 30 pkt.) - 210 pkt. lub 240 pkt.
   1. przedmioty podstawowe - 36 pkt.
   2. przedmioty nietechniczne - 18 pkt.
   3. przedmioty kierunkowe - 156 pkt. lub 186 pkt.
  2. uzupełniające studia magisterskie (4 semestry po 30 pkt.) - 120 pkt.
   1. przedmioty podstawowe - 18 pkt.
   2. przedmioty nietechniczne - 12 pkt.
   3. przedmioty kierunkowe - 90 pkt.
  3. jednolite studia magisterskie (10 semestrów po 30 pkt.) - 300 pkt.
   1. przedmioty podstawowe - 48 pkt.
   2. przedmioty nietechniczne - 28 pkt.
   3. przedmioty kierunkowe - 224 pkt.

  Rady wydziałów organizujących zajęcia w ramach obowiązkowych przedmiotów podstawowych mają obowiązek przedstawić propozycje punktów dla poszczególnych kursów lub grup kursów tych zajęć.
§ 10. PLAN STUDIÓW
 1. Plan studiów dla danego kierunku, specjalności oraz typu i systemu studiów uchwala rada wydziału.
 2. Plan studiów podaje:
  1. zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych, w układzie semestralnym, z wymiarem godzinowym i przyporządkowanymi liczbami punktów, z dodatkowym oznaczeniem grup kursów, a w nich kursów cząstkowych i końcowych,
  2. zestaw egzaminów w układzie semestralnym,
  3. liczby dopuszczalnego po poszczególnych semestrach deficytu punktów, o którym mowa w § 11 ust. 7.
 3. Dziekan ogłasza, w dostępnej dla studentów formie, m. in. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sekretariatu wydziału, plan studiów dla danego kierunku, specjalności i typu studiów. Plan ten umożliwia studentowi terminowe ukończenie studiów oraz spełnienie wszystkich wymagań programu nauczania i systemu punktowego. Plan studiów jest podstawą semestralnych rozkładów zajęć ogłaszanych przez dziekana.
 4. Średnia liczba godzin kursów planu studiów w semestrze nie może przekroczyć 26 godzin tygodniowo. W pierwszym i drugim semestrze liczba godzin kursów planu studiów nie może przekroczyć 23 godzin tygodniowo.
 5. Student pierwszego roku studiuje według planu studiów uchwalonego przez radę wydziału. Począwszy od drugiego roku student może studiować według indywidualnego planu studiów, układanego według jego własnych zainteresowań, z zachowaniem wymagań programu nauczania oraz przepisów niniejszego regulaminu.
§ 11. WPIS NA SEMESTR
 1. Student składa w sekretariacie wydziału w terminie wyznaczonym przez dziekana (dla studiów dziennych i wieczorowych nie później niż do dziesiątego dnia roboczego danego semestru) indeks z wyszczególnionymi przez studenta kursami i grupami kursów w tym także powtarzanymi, o których mowa w § 17, a których studiowania w danym semestrze się podejmuje. Student podaje również liczby godzin kursów i punktów przyporządkowanych poszczególnym kursom lub grupom kursów oraz oznacza kursy cząstkowe i końcowe dla grup kursów.
 2. Wyszczególnione przez studenta kursy oraz grupy kursów, o których mowa w ust. 1, mogą być wybrane spośród kursów i grup kursów organizowanych przez macierzysty wydział, inną jednostkę Politechniki Wrocławskiej lub za zgodą dziekana - inną uczelnię, jeżeli są one zawarte w programie nauczania dla danego kierunku, specjalności i typu studiów lub są zawarte w indywidualnym programie nauczania studenta.
 3. Wybór kursów do realizacji w drugim semestrze studiów może dotyczyć wyłącznie kursów oraz grup kursów planu studiów, przewidzianych dla pierwszego roku studiów.
 4. Liczba punktów przyporządkowana wyszczególnionym, w trybie opisanym w ust. 1-3, kursom i grupom kursów, musi zapewniać studentowi, przy ich zaliczeniu, prawo do wpisu na kolejny semestr, o którym mowa w ust. 7.
 5. Jeżeli student zamierza realizować wybrane kursy w innej uczelni, w której został wprowadzony system punktowy zgodny z Europejskim Systemem Transferu Punktów, wówczas uwzględnia wartości tych punktów składając indeks w sekretariacie wydziału w trybie opisanym w ust. 1. W przypadku, gdy w innej uczelni nie jest stosowany system punktowy, liczby tych punktów za kursy realizowane poza Politechniką Wrocławską ustala dziekan.
 6. Student może, za zgodą dziekana i na zasadach określonych w regulaminie, realizować dodatkowe kursy lub składać dodatkowe egzaminy, spoza swojego programu nauczania. Związane z tym punkty nie są uwzględniane przy wpisie na semestr (ust. 7) ani w ocenie realizacji przez studenta programu nauczania (§ 23 ust. 1).
 7. Student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba punktów, o której mowa w ust. 8, jest nie mniejsza od liczby n×30 – dn, gdzie n oznacza numer semestru poprzedzającego, a dn – dozwolony deficyt punktów po n-tym semestrze, określony w planie studiów (§ 10 ust. 2 p. 3). W semestrze pierwszym student wyszczególnia kursy (grupy kursów) odpowiadające 30 punktom, zaś w ostatnim semestrze studiów kursy (grupy kursów) dające możliwość ukończenia studiów w tym semestrze.
 8. Dziekan po skontrolowaniu postępów studenta w nauce w semestrze poprzedzającym, ustala łączną (w dotychczas realizowanych semestrach) i uzyskaną w poszczególnych blokach tematycznych liczbę punktów z zaliczonych kursów i grup kursów oraz zatwierdza oceny tego semestru. Następnie rozstrzyga o wpisie studenta na dany semestr.
 9. Dziekan może wpisać studenta Politechniki Wrocławskiej, realizującego studia w danym systemie studiów, wyłącznie na kolejny semestr. Oznacza to, że na semestr o danym numerze student może być wpisany tylko jeden raz. Numer semestru, od którego student rozpocznie studia w przypadkach: zmiany uczelni (§ 20 ust. 3), po przyjęciu na kierunek dodatkowy (§ 21 ust. 4) oraz przy zmianie systemu studiów na Politechnice Wrocławskiej, ustala dziekan.
 10. W przypadku realizacji części programu nauczania w uczelni o systemie organizacji studiów innym niż semestralny, dziekan może wpisać studenta na dwa kolejne semestry.
 11. Dziekan odmawia wpisu na semestr studentowi, który:
  1. nie spełnił wymogów, o których mowa w ust. 1-5,
  2. nie uzyskał prawa do wpisu na kolejny semestr, o którym mowa w ust. 7,
  3. nie spełnił warunków określonych przez radę wydziału w programie nauczania, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4,
  4. nie zaliczył kursu (grupy kursów) realizowanego po raz trzeci lub nie uzyskał zgody w trybie opisanym w § 17 ust. 1 na trzecią realizację kursu (grupy kursów),
  5. nie wniósł, przed rozpoczęciem zajęć, wymaganych opłat za usługi edukacyjne,
  6. nie wywiązuje się ze zobowiązań materialnych względem uczelni (np. zwrot książki, wypożyczonych materiałów lub sprzętu).
 12. W indywidualnych, losowych przypadkach, gdy student nie uzyskał prawa do wpisu na dany semestr (ust. 7), a liczba punktów przyporządkowana wyszczególnionym kursom i grupom kursów (w trybie opisanym w ust. 1-3), w przypadku ich zaliczenia, zapewnia prawo do wpisu na kolejny semestr, dziekan może wpisać studenta na semestr.
 13. Student, któremu dziekan odmówił wpisu na semestr, na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie wydziału w ciągu jednego tygodnia od dnia odmowy wpisu, może otrzymać urlop od zajęć (§ 18 ust. 1). Przepis ten nie dotyczy studentów, o których mowa w § 18 ust. 9.
 14. W wyjątkowych przypadkach dziekan, na wniosek studenta, może dokonać zmian kursów i grup kursów wyszczególnionych w indeksie (ust. 1-5), po wpisaniu studenta na semestr.
 15. Student ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie czynności wynikających z ust. 1-5, które poprzedzają rozstrzygnięcie dziekana o wpisie na semestr.
§ 12. STUDIOWANIE BEZ WPISU NA SEMESTR
 1. W przypadku, gdy student:
  1. przebywa na urlopie i nie ma prawa do wpisu (§11 ust. 7) na semestr następujący po urlopie lub
  2. rozpoczyna studia na kierunku dodatkowym,
  3. zmienia kierunek studiów, wydział lub uczelnię,
  4. wznawia studia po skreśleniu z listy studentów
  i nie ma prawa do wpisu na semestr rozpoczęcia (wznowienia) studiów, wówczas dziekan może zezwolić studentowi na studiowanie bez wpisu na semestr wybranych kursów (grup kursów) w celu odrobienia zaległości lub wyrównania różnic programowych.
 2. Studiowanie bez wpisu na semestr odbywa się w ramach kierunku studiów na zasadach ogólnych, m. in. realizowane kursy (grupy kursów) są wyszczególnione w indeksie z zachowaniem czynności i terminów opisanych w § 11 ust. 1-5, z zaznaczeniem "studiowanie bez wpisu na semestr".
 3. W przypadku wznowienia studiów przez studenta, którego skreślenie z listy studentów nastąpiło po ostatnim semestrze studiów, nie zaliczone kursy (grupy kursów) powtarza on w trybie opisanym w ust. 2.
 4. Dziekan może zezwolić studentowi na realizację, w trybie opisanym w ust. 2, dodatkowych kursów wybranych z programu nauczania.
 5. Dla celów ewidencji student studiujący bez wpisu na semestr jest przyporządkowany do semestru poprzedzającego semestr kolejnego wpisu lub do ostatniego semestru studiów w przypadku, gdy był już wpisany na ten semestr.
§ 13. UCZESTNICTWO W KURSACH
 1. Student wpisany na semestr lub student, który uzyskał zgodę na studiowanie bez wpisu na semestr, ma prawo i obowiązek studiowania wszystkich kursów, których w danym semestrze się podjął (§ 11 ust. 1-6).
 2. Dziekan może odmówić przyjęcia studenta na dany kurs w przypadku, gdy:
  1. student nie spełnia warunków wstępnych dla danego kursu, wymienionych w katalogu kursów (§ 7 ust. 4), o których mowa w § 8 ust. 3,
  2. liczba studentów zapisanych do grupy nie odpowiada ustaleniom rady wydziału lub Senatu dotyczącym liczebności grupy dla danego typu zajęć,
  3. student uzyskał już, wymaganą w programie nauczania, liczbę punktów dla danego bloku tematycznego kursów (§ 8 ust. 2 p. 2 i 3).
 3. Studenci innych uczelni mogą odbywać część studiów w Politechnice Wrocławskiej na warunkach określonych w dwustronnych lub wielostronnych porozumieniach zawartych przez uczelnie.
 4. W celu ułatwienia studentom wyboru, jednostki Politechniki Wrocławskiej oferujące kursy, organizują zapisy na kursy, w okresie i trybie wcześniej podanym do wiadomości za pośrednictwem sekretariatów wydziałów. Zapisy na kursy wchodzące w skład przedmiotów ogólnouczelnianych odbywają się w okresie poprzedzającym, co najmniej o dwa dni, zajęcia zorganizowane w danym semestrze. Zapisy na kursy związane z realizacją przedmiotów kierunkowych odbywają się bezpośrednio po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprzedzającego je semestru.
§ 14. ZALICZENIA
 1. Każdy kurs oraz każda grupa kursów kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z zaliczenia lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub grupy kursów na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie kursów i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu.
 2. Dokonując zaliczenia kursu końcowego danej grupy kursów należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych kursów tej grupy.
 3. Przy zaliczeniach kursu lub grupy kursów stosuje się następujące oceny:
  1. bardzo dobry - 5,0
  2. dobry plus - 4,5
  3. dobry - 4,0
  4. dostateczny plus - 3,5
  5. dostateczny - 3,0
  Studentowi, który podczas zaliczania kursu lub grupy kursów wykazał się wiedzą lub umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza zakres przewidziany w programie nauczania, w celu podkreślenia tego faktu, wpisuje się ocenę:
  1. celujący - 5,5
  Brak oceny (z wyjątkiem przypadku, gdy dotyczy to kursów nie będących końcowymi w danej grupie kursów albo w przypadku zaliczenia kursu oceną z egzaminu (ust.1)) lub ocena:
  1. niedostateczna - 2,0
  oznacza niezaliczenie kursu, a w przypadku kursu końcowego, niezaliczenie danej grupy kursów.
 4. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności.
 5. Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy zaliczenia kursu lub grupy kursów, której elementem jest dany kurs.
 6. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich kursów i grup kursów w okresie do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a kursów realizowanych w letniej przerwie semestralnej, w wyznaczonym przez dziekana terminie.
 7. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin zaliczenia przeprowadzonego w semestrze kursu, w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie.
 8. Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu "praca dyplomowa" w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie, pozytywnie ocenionej przez opiekuna, pracy dyplomowej.
 9. Kursy oraz grupy kursów nie zaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Nie zaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana.
 10. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy kursów w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć).
§ 15. EGZAMINY
 1. Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku kursów należących do grupy kursów.
 2. W przypadku grupy kursów zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych kursów tej grupy.
 3. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany.
 4. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie, albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin.
 5. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej (§ 4 ust. 8) ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia w trybie opisanym w ust. 7. Sprawy sporne rozstrzyga dziekan.
 6. Przy egzaminach stosuje się oceny wymienione w § 14 ust. 3. Brak oceny z egzaminu oznacza ocenę niedostateczną (2,0).
 7. Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan.
 8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny (§ 16).
§ 16. EGZAMIN KOMISYJNY
 1. Egzamin komisyjny zarządza i organizuje dziekan na pisemny wniosek studenta przedstawiony w sekretariacie wydziału nie później, niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie wpisania przez egzaminatora oceny do indeksu.
 2. Egzamin komisyjny odbywa się w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od złożenia wniosku przez studenta.
 3. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób: dziekana lub prodziekana, który przewodniczy komisji, egzaminatora oraz nauczyciela akademickiego, specjalisty w zakresie wiedzy lub umiejętności objętych egzaminem.
 4. Ocena z egzaminu komisyjnego zostaje wpisana do indeksu i jest ostateczna.
§ 17. POWTARZANIE KURSÓW
 1. Dopuszcza się jednokrotne powtarzanie kursu lub grupy kursów, o których mowa w § 7 ust. 3 na zasadach ogólnych, określonych w niniejszym regulaminie. Za udział w kursach (grupach kursów) powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce student wnosi opłatę, której wysokość ustala Rektor. Warunki dla realizacji kursu (grupy kursów) przez studenta po raz trzeci określa Rektor.
 2. Powtórzenie kursu lub grupy kursów powinno nastąpić w semestrze następnym. W przypadku, gdy w semestrze następnym nie jest to możliwe, nie zaliczony kurs lub grupę kursów należy powtórzyć w semestrze kolejnym. Uczestnictwo w kursach powtórkowych, o których mowa w § 4 ust. 5 jest dobrowolne. Zasady realizacji takich kursów określa dziekan.
 3. Powtarzanie kursów oraz grup kursów nie zaliczonych do końca ostatniego semestru studiów odbywa się w trybie opisanym w § 12.
§ 18. URLOPY
 1. Student może uzyskać urlop od zajęć w Politechnice Wrocławskiej za zgodą dziekana. Rozróżnia się następujące urlopy:
  1. zdrowotny ze względu na:
   1. stan zdrowia
   2. urodzenie dziecka
   3. sprawowanie opieki nad dzieckiem
  2. urlop dziekański.
 2. Wniosek studenta o udzielenie urlopu zdrowotnego wymaga formy pisemnej. W przypadku urlopu ze względu na stan zdrowia, student dołącza do podania opinię lekarza o stanie zdrowia studenta, a w przypadku urlopu ze względu na urodzenie dziecka lub sprawowanie opieki nad dzieckiem, odpowiednie do tego dokumenty.
 3. Dziekan, udzielając urlopu zdrowotnego na dany semestr, może, na wniosek studenta, anulować wskazane przez studenta kursy, których studiowania w semestrze student się podjął.
 4. Wniosek studenta o udzielenie urlopu dziekańskiego na dany semestr lub na dany semestr i semestr bezpośrednio po nim następujący wymaga formy pisemnej i winien być złożony w sekretariacie wydziału w terminie do dziesiątego dnia roboczego danego semestru.
 5. W przypadku odmowy udzielenia urlopu dziekańskiego studentowi, który uzyskał prawo do wpisu na kolejny semestr, dziekan wyznacza dodatkowy termin złożenia indeksu do wpisu na ten semestr i poleca wykonanie czynności poprzedzających wpis na semestr, które wynikają z § 11 ust. 1-5.
 6. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach losowych, dziekan może uwzględnić wniosek, o którym mowa w ust. 4, złożony po tym terminie, jednak nie później, niż do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru.
 7. Dziekan, udzielając studentowi urlopu dziekańskiego po wpisaniu go na semestr, anuluje ten wpis.
 8. W całym okresie studiów obejmującym lata od pierwszego wpisu na semestr do uzyskania dyplomu ukończenia studiów, student może otrzymać łącznie nie więcej niż dwa semestry urlopu dziekańskiego.
 9. Urlopu dziekańskiego nie może otrzymać:
  1. student po pierwszym semestrze studiów, który nie uzyskał prawa do wpisu na semestr drugi (§ 11 ust. 7),
  2. student, który nie zaliczył kursu realizowanego po raz trzeci lub nie uzyskał zgody, w trybie opisanym w § 17 ust. 1, na trzecią realizację kursu.
 10. Student, który nie uzyskał prawa do wpisu na kolejny semestr (§ 11 ust. 7) i przebywa na urlopie dziekańskim, ma obowiązek uzupełnienia zaległych kursów w trybie opisanym w § 12.
 11. Studiowanie po urlopie od zajęć w Uczelni odbywa się według obowiązującego programu nauczania. W przypadku wystąpienia różnic programowych pomiędzy uprzednio realizowanym przez studenta a obowiązującym programem nauczania, dziekan ustala: dotychczasowy dorobek akademicki studenta, różnice programowe oraz termin ich uzupełnienia.
 12. Okres urlopu jest odnotowywany w indeksie.
§ 19. SKREŚLENIA, WZNOWIENIA STUDIÓW
 1. Dziekan skreśla z listy studentów studenta, który:
  1. nie wykonał, w wymaganym terminie, czynności poprzedzających wpis na semestr, które wynikają z § 11 ust. 1-5,
  2. otrzymał odmowę wpisu na semestr i nie uzyskał urlopu od zajęć w trybie opisanym w § 18,
  3. nie zrealizował programu nauczania do końca ostatniego semestru studiów i nie uzyskał urlopu od zajęć,
  4. uzyskał przedłużenie terminu zaliczenia kursu (kursów) "praca dyplomowa" w trybie opisanym w § 22 ust. 12 i nie dotrzymał terminu,
  5. nie stawił się na egzamin dyplomowy lub nie zdał go po raz trzeci,
  6. nie złożył, w trybie opisanym w § 24, egzaminu dyplomowego,
  7. złożył pisemne oświadczenie o przerwaniu lub rezygnacji ze studiów,
  8. realizuje studia na kierunku dodatkowym (§ 21) i został skreślony z listy studentów na kierunku podstawowym,
  9. w postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu z Politechniki Wrocławskiej.
 2. Decyzja dziekana o skreśleniu studenta z listy studentów wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i musi być skutecznie doręczona. Od decyzji dziekana wydanej w tej sprawie studentowi służy odwołanie do Rektora (za pośrednictwem dziekana) w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji.
 3. Jeżeli decyzja o skreśleniu z listy studentów dotyczy skreślenia na kierunku podstawowym studenta studiującego także na kierunku dodatkowym lub kierunkach dodatkowych (§ 21), o decyzji tej powiadamia się dziekana lub dziekanów właściwych wydziałów.
 4. W celu zrealizowania programu nauczania osoba skreślona z listy studentów danego wydziału może, za zgodą dziekana, wznowić studia na tym samym wydziale i kierunku studiów po okresie co najmniej jednego pełnego semestru. Dziekan może określić dodatkowe warunki (np. egzaminy kontrolne) poprzedzające wznowienie studiów.
 5. Studiowanie po wznowieniu studiów odbywa się według obowiązującego programu nauczania. W przypadku wystąpienia różnic programowych pomiędzy uprzednio realizowanym przez studenta a obowiązującym po wznowieniu studiów programem nauczania, dziekan ustala: dotychczasowy dorobek akademicki studenta, różnice programowe i termin ich uzupełnienia.
 6. Studiowanie po wznowieniu studiów przez studenta, który nie ma prawa do wpisu na kolejny semestr studiów (§ 11 ust. 7) lub został skreślony z listy studentów po ostatnim semestrze studiów, odbywa się w trybie określonym w § 12 ust. 2.
 7. Dziekan może odmówić ponownego przyjęcia na studia na wydziale, jeżeli poprzedni przebieg studiów na wydziale nie gwarantuje ich ukończenia w terminie wynikającym z planu studiów lub, gdy od rozpoczęcia studiów przez studenta na danym wydziale i kierunku minęło:
  1. 10 lat, gdy są to studia magisterskie,
  2. 8 lat, gdy są to studia inżynierskie,
  3. 4 lata, gdy są to uzupełniające studia magisterskie.
 8. Nie zaliczone kursy oraz grupy kursów, których studiowania student podjął się przed skreśleniem go z listy studentów, uznaje się, po wznowieniu studiów, jako realizowane w trybie powtórzenia, a w przypadku kursu lub grupy kursów uprzednio powtarzanej, za kolejną realizację. Wysokość opłat za kolejne powtórzenie kursu określa Rektor.
 9. Kursy, o których mowa w ust. 8, mogą być realizowane co najwyżej dwukrotnie, zaś pozostałe na zasadach ogólnych przyjętych w niniejszym regulaminie.
§ 20. ZMIANA UCZELNI, WYDZIAŁU, KIERUNKU I TYPU STUDIÓW
 1. Student może przenieść się z innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej, za zgodą dziekana wydziału Politechniki Wrocławskiej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza.
 2. Zmiana uczelni, wydziału, kierunku lub typu studiów odbywa się w przerwach semestralnych, na pisemny wniosek studenta, adresowany do dziekana wydziału przyjmującego; w przypadku zmiany uczelni lub wydziału również za wiedzą dziekana wydziału, który student opuszcza. We wniosku student wskazuje zaliczone już kursy oraz grupy kursów z programu nauczania kierunku, który zamierza studiować.
 3. Dziekan wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, określa termin przyjęcia i semestr, od którego student rozpocznie studia oraz ustala: dotychczasowy dorobek akademicki, różnice programowe i terminy ich uzupełnienia, a także liczby punktów w poszczególnych blokach tematycznych w oparciu o właściwie udokumentowany dorobek akademicki studenta.
 4. Studiowanie, po zmianie uczelni, wydziału, kierunku lub typu studiów, przez studenta, który nie ma prawa do wpisu na kolejny semestr studiów (§ 11 ust. 7), odbywa się w trybie określonym w § 12 ust. 2.
§ 21. STUDIA NA KIERUNKU DODATKOWYM
 1. Student może studiować poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolnej liczbie kierunków tzw. dodatkowych lub dowolne przedmioty, także w różnych uczelniach, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym.
 2. Podejmowanie studiów na kierunku dodatkowym następuje, za wiedzą dziekana wydziału prowadzącego kierunek podstawowy, na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana wydziału, na którym jest prowadzony dany kierunek studiów. We wniosku student ma obowiązek wskazać, w programie nauczania kierunku dodatkowego, kursy oraz grupy kursów, których zaliczenie uzyskał na kierunku podstawowym.
 3. Rada wydziału określa semestr studiów, na który można dokonać pierwszego wpisu na semestr na kierunku dodatkowym danego wydziału, kierunku, typu i systemu studiów w Politechnice Wrocławskiej.
 4. Przyjęcie studenta na kierunek dodatkowy następuje za zgodą dziekana. Dziekan określa termin przyjęcia i semestr, od którego student rozpocznie studia oraz ustala: dorobek akademicki, różnice programowe i termin ich uzupełnienia, a także liczby punktów w poszczególnych blokach tematycznych na podstawie właściwie udokumentowanego dotychczasowego dorobku akademickiego studenta. Student otrzymuje indeks.
 5. Studiowanie, po przyjęciu na kierunek dodatkowy w Politechnice Wrocławskiej, przez studenta, który nie ma prawa do wpisu na semestr studiów określony przez radę wydziału na podstawie przepisu ust. 3 (§ 11 ust. 7), odbywa się w trybie określonym w § 12 ust. 2.
 6. Student podejmujący studia na kierunku dodatkowym ma obowiązek powiadomić o tym fakcie dziekana wydziału prowadzącego kierunek podstawowy.
 7. Student studiujący na kierunku dodatkowym lub kierunkach dodatkowych, po ukończeniu kierunku podstawowego, ma obowiązek zwrócić się do dziekana wybranego przez siebie kierunku dodatkowego o zmianę dotychczasowej formy studiów na studia na kierunku podstawowym. O fakcie tym student powiadamia wszystkich dziekanów pozostałych kierunków dodatkowych. Dziekan dokonując zmiany formy studiów nakazuje wydanie studentowi legitymacji studenckiej.
 8. Student, który został skreślony z listy studentów na kierunku podstawowym, zostaje także skreślony z list studentów na wszystkich kierunkach dodatkowych w Politechnice Wrocławskiej zgodnie z § 19 ust. 1 p. 8.
§ 22. PRACA DYPLOMOWA
 1. Przedmiot "praca dyplomowa" jest kursem (kursami) obowiązkowym na wszystkich typach i systemach studiów, którego zakres odpowiada kierunkowi, specjalności i typowi studiów. W ramach tego kursu (kursów) student przygotowuje pracę dyplomową rozumianą jako dzieło.
 2. Praca dyplomowa jako dzieło stanowi opracowanie monograficzne w formie pisemnej zgodne z ustalonym tematem, które może być dodatkowo uzupełnione o wykonane modele, projekty graficzne, prototypy, konstrukcje, próbki technologiczne, programy komputerowe itp., stanowiące integralną część pracy dyplomowej.
 3. Student wykonuje część monograficzną pracy dyplomowej w języku polskim, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
 4. Wykonana praca dyplomowa jest przedmiotem prawa autorskiego. Prawo autorskie majątkowe do pracy dyplomowej przysługuje Politechnice Wrocławskiej w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
 5. Rada wydziału prowadzącego dany kierunek studiów zatwierdza, przed rozpoczęciem kursu "praca dyplomowa", tematy prac dyplomowych.
 6. Student wybiera temat pracy dyplomowej, a tym samym opiekuna prowadzącego kurs "praca dyplomowa". Dziekan może określić dodatkowe warunki dotyczące tego wyboru.
 7. Student lub prowadzący kurs "praca dyplomowa" może wystąpić z wnioskiem o uściślenie lub korektę tematu realizowanej pracy dyplomowej, nie później jednak, niż dwa tygodnie po rozpoczęciu ostatniego semestru studiów.
 8. Prowadzący może odmówić przyjęcia studenta na kurs "praca dyplomowa". Sprawy sporne rozstrzyga dziekan.
 9. Zaliczenia ostatniego, przewidzianego programem nauczania, kursu "praca dyplomowa" dokonuje opiekun po złożeniu przez studenta wykonanej pracy dyplomowej. Do oceny pracy dyplomowej stosuje się oceny wymienione w § 14 ust. 3. Liczba punktów przyporządkowanych pracy dyplomowej jest określona w programie nauczania (§ 8 ust. 2 p. 6) i planie studiów (§ 10 ust. 2 p. 1).
 10. Student składa ocenioną przez opiekuna pracę dyplomową w sekretariacie wydziału, po zrealizowaniu programu nauczania (§ 23), w okresie sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów, zgodnie z harmonogramem określonym przez dziekana.
 11. Praca dyplomowa jest opiniowana i oceniana niezależnie przez opiekuna i recenzenta powołanego przez dziekana spośród pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w danej dziedzinie. W przypadku różnych ocen, ocenę ostateczną z pracy dyplomowej ustala dziekan lub z jego upoważnienia komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy.
 12. Studentowi, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zgodnym z harmonogramem ustalonym przez dziekana (ust. 10), dziekan może, na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna pracy, przedłużyć mu termin, nie dłużej niż do 31 maja, gdy ostatni semestr studiów studenta jest semestrem zimowym lub do 30 września, gdy student kończy studia w semestrze letnim.
 13. Odmowa dziekana przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, oznacza niezaliczenie kursu "praca dyplomowa".
 14. Powtórzenie kursu (kursów) "praca dyplomowa" wymaga ponownego zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej (ust. 5).
§ 23. ZREALIZOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA
 1. Dla każdego kierunku, specjalności oraz typu i systemu studiów przyjmuje się, że student zrealizował program nauczania, jeżeli wypełnił wszystkie, oprócz egzaminu dyplomowego, wymagania programu nauczania (§ 8). W szczególności, jeżeli wypełnił ustalenia co do wymaganej liczby punktów, również w poszczególnych blokach tematycznych przedmiotów, określonych przez radę wydziału w trybie opisanym w § 8 ust. 2.
 2. Jako datę zrealizowania programu nauczania przyjmuje się datę ostatniego zaliczenia lub egzaminu zapewniającego studentowi wypełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1.
 3. Student może zrealizować program nauczania w czasie krótszym od nominalnego czasu trwania studiów, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 24. EGZAMIN DYPLOMOWY
 1. Egzamin dyplomowy składany przed komisją organizuje dziekan, gdy student zrealizował program nauczania.
 2. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan, jednak nie później niż w okresie jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej w trybie opisanym w § 22 ust. 10.
 3. Egzamin dyplomowy, o którym mowa w ust. 2, w danym roku kalendarzowym może odbywać się w terminie do 30 czerwca, gdy ostatni semestr studiów studenta jest semestrem zimowym lub do 31 października, gdy student kończy studia w semestrze letnim.
 4. Egzamin dyplomowy składa się z prezentacji pracy dyplomowej i sprawdzenia wiedzy studenta w zakresie podanym w programie nauczania, o którym mowa w § 8 ust. 2 p. 8. Przy egzaminie dyplomowym stosuje się oceny wymienione w § 14 ust. 3.
 5. W przypadku niestawienia się studenta na egzamin dyplomowy lub negatywnej oceny z tego egzaminu dziekan wyznacza ponowny termin egzaminu dyplomowego, jednak nie wcześniej niż po miesiącu i nie później, niż po dwóch miesiącach od terminu poprzedniego egzaminu.
 6. Student ma prawo do trzykrotnego zdawania egzaminu dyplomowego.
 7. W celu ponownego złożenia egzaminu dyplomowego, osobie przystępującej do tego egzaminu dziekan wyraża zgodę na wznowienie studiów, z dniem wyznaczonym na egzamin.
§ 25. OCENA ZA STUDIA
 1. Ocenę średnią z przebiegu studiów wyznacza się jako średnią ważoną wszystkich ocen z egzaminów, zaliczeń kursów i grup kursów, wyszczególnionych w indeksie i przewidzianych programem nauczania, zgodnie ze wzorem:

  Ocena średnia = S( ocena × punkty )
  S punkty

  Oceny z kursów, grup kursów i egzaminów dodatkowych, o których mowa w § 11 ust. 6, nie są uwzględniane.
 2. Ocena końcowa za studia jest średnią ważoną ocen:
  1. średniej oceny z przebiegu studiów z wagą 3/5 ,
  2. oceny pracy dyplomowej ustalonej zgodnie z § 22 ust. 9 i 11 z wagą 1/5 ,
  3. oceny egzaminu dyplomowego z wagą 1/5.
  Ocenę końcową za studia wystawia dziekan lub, z jego upoważnienia, przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego.
 3. Ocena za studia wpisana do dyplomu ukończenia studiów, jest ustalana zgodnie z zasadą:
  ocena końcowa za studia ocena za studia wpisana do dyplomu
  1. do 3,69: dostateczny
  2. 3,70 - 4,49: dobry
  3. 4,50 - 5,50: bardzo dobry
 4. Studentowi, którego średnia ocen z przebiegu studiów jest nie niższa niż 4,70, a jego praca dyplomowa została oceniona co najmniej jako bardzo dobra oraz zdał egzamin dyplomowy z wynikiem co najmniej bardzo dobrym, wpisuje się do dyplomu ukończenia studiów ocenę celujący.
§ 26. ZAKOŃCZENIE STUDIÓW
 1. Zakończenie studiów przez studenta następuje bezpośrednio po złożeniu przez studenta egzaminu dyplomowego, w dniu jego złożenia.
 2. Z chwilą zakończenia studiów następuje wygaśnięcie praw studenckich, o których mowa w § 5 ust. 1. Absolwent ma obowiązek złożenia w sekretariacie wydziału legitymacji studenckiej lub dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia.
 3. Dyplomy Politechniki Wrocławskiej otrzymują absolwenci, którzy zrealizowali program nauczania i złożyli egzamin dyplomowy.
§ 27. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Rozstrzygnięcia dziekana dotyczące:
  1. udzielenia lub nieudzielenia urlopu,
  2. odmowy wpisu na semestr,
  3. wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów,
  4. przyjęcia z innej uczelni,
  5. zmiany wydziału, kierunku, typu lub systemu studiów,
  6. przyjęcia na kierunek dodatkowy,
  7. ustalenia ponownego terminu egzaminu dyplomowego,
  wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i muszą być skutecznie doręczone.
 2. Od rozstrzygnięcia podjętego przez dziekana, w sprawach wymienionych w ust. 1, studentowi służy odwołanie do Rektora (za pośrednictwem dziekana) w terminie czternastu dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.
§ 28. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
 1. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia w Politechnice Wrocławskiej przed dniem 1.X.2000 r. dopuszcza się możliwość kontynuowania studiów z wyłączeniem systemu punktowego, na zasadach określonych w przepisach przejściowych.
 2. W odniesieniu do studentów wyłączonych z systemu punktowego zgodnie z ust. 1, w przepisach regulaminu
  1. § 2 ust. 1 p. 1 otrzymuje brzmienie: studia inżynierskie - od 7 do 9 semestrów
  2. § 8 ust. 2 p. 3 otrzymuje brzmienie: limity godzin kursów wybieralnych dla poszczególnych bloków tematycznych, których zaliczenie przez studenta jest wymagane dla wydania mu właściwego dyplomu
  3. w § 23 ust. 1 zdanie drugie, zaczynające się od słów: "W szczególności, jeżeli wypełnił ustalenia..." pomija się
  4. § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ocenę średnią z przebiegu studiów wyznacza się jako średnią arytmetyczną wyliczonych oddzielnie średnich arytmetycznych wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń kursów wyszczególnionych w indeksie i przewidzianych programem nauczania
  5. w § 25 ust. 3 ostatni wiersz w kolumnie "ocena końcowa za studia" otrzymuje postać: 4,50 - 5,50
  6. w miejsce § 11 ust. 4, 5, 7, 8 i 12 wprowadza się zapis: Dziekan kontroluje postępy studenta w nauce w semestrze poprzedzającym i zatwierdza oceny tego semestru. Następnie rozstrzyga o wpisie studenta na dany semestr
  7. w miejsce § 11 ust. 11 p. 2 wprowadza się zapis: nie uzyskał wymaganych postępów w nauce w semestrze poprzedzającym
  8. w miejsce § 11 ust. 11 p. 3 wprowadza się zapis: dokonał wyszczególnienia kursów (§ 11 ust. 1), których łączna liczba godzin jest mniejsza od wymaganego minimum
  9. w § 18 ust. 10 słowa: "...który nie uzyskał prawa do wpisu na kolejny semestr (§ 11 ust. 7)..." zastępuje się słowami: "...któremu dziekan odmówił wpisu na semestr w związku z brakiem wymaganych postępów w nauce..." oraz:
  10. ilekroć w regulaminie jest mowa o liczbach godzin kursów i przyporządkowanych im punktach należy stosować zapis w części dotyczącej wyłącznie liczby godzin.
 3. Przypadki niejednoznaczne, wątpliwe lub nie wynikające bezpośrednio z przepisów regulaminu, w okresie stosowania przepisów przejściowych, podlegają rozstrzygnięciom dziekana.
Zmiany w Regulaminie studiów w Politechnice Wrocławskiej, wprowadzone do aktualnego wydania, zostały przyjęte przez Senat PWr w dniu 24 kwietnia 2003 r. Zgodę na zmiany wyraził Konwent Uczelniany Samorządu Studenckiego. Na podstawie art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2003 r.